Tr?n xuyn sng (hay Tr?n c?ng xuyn sng) l m?t lo?i tr?n treo, dng ?? trang tr tr?n, t??ng, c?t trong thi?t k? n?i th?t. N c nhi?u ch?c n?ng khc nhau, c kh? n?ng t?o ra nhi?u hnh d?ng ??c ?o v linh ho?t trong mu s?c. Tr?n xuyn sng r?t nh? v b?n. N ???c thi?t k? ph h?p v?i t?ng lo?i cng trnh.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.