M?t d?ng lam nhm (vch d?ng lam nhm) l H? Facade. ???c t?o thnh t? m?t ho?c nhi?u lo?i lam ch?n n?ng v?i nhau. Cc thanh lam c c?u t?o t? h?p kim nhm v?i ki?u cch ?a d?ng, kch th??c, mu s?c phong ph. Ki?n trc t?ng th? ???c bi?n t?u v?i nh?ng ???ng nt ??c ?o v giu tnh ngh? thu?t. L s? ph?i h?p nh?p nhng gi?a cc ki?u lam. Ho?c c khi m?t d?ng ph v? cc tiu chu?n thng th??ng; ch? gi? l?i ci khung s??n m? nh?t c?a h? lam.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.