Hiển thị tất cả 3 kết quả

In UV hay cn g?i l cng ngh? in UV, l m?t cng ngh? in k? thu?t s?. In UV s? d?ng ??u phu m?c UV tr?c ti?p ln b? m?t v?t li?u. Sau ? ???c s?y kh b?ng h? th?ng ?n UV. H? th?ng my in UV bao g?m 2 ph?n g?m b? ph?n in phun; v h? th?ng s?y c th? l ?n UV led ho?c ?n UV thu? ngn. Nh?n In UV t?i 399 L H?ng Phong, Ph L?i, Th? D?u M?t m?i ch?t li?u nh? in tranh ?nh, in knh, mica, alu, g?, ?, th?y tinh