L d?ng ch? lm b?ng ch?t li?u m?t n?i l Mica xuyn sng ???c c?t b?ng my lazer v gia cng n?i d?ng hnh kh?i h?p vi?n chn b?ng Inox. S? k?t h?p c?a hai ch?t li?u trn t?o nn s? sang trong cho th??ng hi?u c?a khch hng.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.