Hiển thị tất cả 8 kết quả

M?t d?ng Alumium hay cn g?i l b?ng hi?u Aluminium ???c lm t? h?p kim nhm nh?a t?ng h?p, b? m?t ???c s?n t?nh (nhi?u mu s?c). Th??ng c thi?t k? sang tr?ng, tinh t?, s?ch s? siu nh? v r?t b?n (th?i gian s? d?ng c th? ??n 30 n?m). M?t d?ng Alu c kh? n?ng thch ?ng t?t v?i mi tr??ng n??c, d?u, axit, nhi?t ?? cao, tui th? cao, b? m?t nh?n, bng, d? v? sinh lau chi.