Hiển thị tất cả 3 kết quả

L nh?ng cch th?c qu?ng co ???c th?c hi?n ngoi tr?i, ng??i tiu dng s? nhn th?y n khi b??c chn ra ???ng. Ng??i ta th??ng s? d?ng Pano qu?ng co nh?m qu?ng b hnh ?nh th??ng hi?u, s?n ph?m hay d?ch v? m?i c?a doanh nghi?p, ?? t?o ?? ph? th??ng hi?u trn di?n r?ng, cng c nhi?u ng??i nhn th?y, bi?t ??n v ghi nh? cng t?t. Trong qu?ng co ngoi tr?i th Pano thu?c nhm qu?ng co t?m cao ho?c g?i b?ng tn qu?ng co t?m l?n ??u ???c. Pano qu?ng co l nh?ng t?m b?ng bi?n ???c l?p ??t ?p vo m?t ti?n ho?c m?t hng c?a cc ta nh cao t?ng, ho?c cng trnh xy d?ng